Make your own free website on Tripod.com

Bahasa IT


Data & Maklumat

Data

Data adalah maklumat dalam bentuk di mana ianya boleh diproses. Contoh-contoh data adalah seperti: Maklumat

Maklumat mengandungi fakta dan ciri-ciri pengetahuan. Ia adalah sesuatu yang memberi makna kepada seseorang.Contoh-contoh maklumat adalah seperti:


Sistem Maklumat

Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat adalah semua jenis peralatan dan program yang digunakan dalam memproses maklumat. Contoh-contoh teknologi maklumat adalah seperti:

RAM (Random Access Memory)

RAM atau ingatan capaian rawak ialah storan umum yang boleh dibaca darinya atau ditulis di dalamnya oleh pengguna. Ia merupakan ingatan sementara. Masa capaian bagi data yang tersimpan dalam RAM ialah mikrosaat (persejuta saat) hingga beberapa nanosaat (perseribu juta saat).

Fungsi RAM :

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Ingatan Cache (Cache Memory)

BIOS (Basic Input Output System)

 

Topologi

Corak penyambungan yang digunakan antara nod-nod dalam suatu rangkaian komputer. Topologi yang berlainan akan mengendalikan permintaan pelanggan dengan cara yang berlainan.

Protokol

Peraturan dan prosedur untuk membolehkan komputer berhubung dengan komputer lain. Ia merupakan satu set piawaian yang digunakan untuk memindahkan data dalam talian berbentuk packet. Contoh TCP/IP, NetBeui dll.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Protokol pada TCP/IP yang digunakan untuk penghantaran kandungan dalam World Wide Web (WWW).

FTP (File Transfer Protocol)

Protokol pada TCP/IP yang digunakan untuk penghantaran fail.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protokol pada TCP/IP yang digunakan untuk mel elektronik (E-Mail)

DNS (Domain Name Server)

Nama badan yang mengendalikan rangkaian dalam bentuk abjad untuk mengenali rangkaian tersebut seperti Jaring, TMNet, BruneiNet dll.

 

IP Address (Internet Protocol Address)

Set piawaian yang ditetapkan dalam bentuk digit dan tidak sama di antara satu sama lain seperti 202.188.0.133, 202.188.1.5, dan lain-lain

ISDN (Integrated Service Digital Network)

Talian berkelajuan tinggi yang digunakan untuk menghantar data, teks, suara, image, dalam dalam satu masa.

PSTN (Public Switching Telefon Network)

Talian berkelajuan rendah yang digunakan dalam sistem dial-up networking.

 

Kbps (Kilobyte per second)

Kadar kelajuan perpindahan data dalam talian

 


[ Kembali ke depan ]