Make your own free website on Tripod.com
Penyenggaraan Perkakasan & Perisian Komputer

PENGENALAN

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran peserta kursus dalam aspek pengurusan dan penyenggaraan makmal, penyenggaraan perkakasan dan perisian komputer serta pengurusan dan penyenggaraan rangkaian komputer.

HASIL PEMBELAJARAN

Melalui tugasan ini, pelajar dapat menyedari kepentingan pengurusan dan penyenggaraan makmal yang yang cekap menguasai kemahiran mengurus dan menyenggara perkakasan dan perisian komputer menguasai kemahiran mengenalpasti masalah, membaikpulih dan meningkatkan keupayaan sesebuah komputer.

STRATEGI DAN AKTIVITI

Peserta kursus menjalani aktiviti berikut untuk mencapai hasil pembelajaran.

Menghasilkan buku panduan pengurusan makmal komputer berdasarkan kajian/tinjauan yang dibuat di mana-mana institusi pendidikan.Bahan bukti : Penulisan individu (tidak lebih 20 muka surat).

 Melaksanakan ujian amali berpandukan Modul Asas Penyenggaraan Komputer yang dihasilkan oleh BPG atau lain-lain yang sesuai yang meliputi aspek membuka, mengenalpasti komponen, memasang semula dan membuat konfigurasi.Bahan bukti : Laporan amali secara berpasangan.

Menjawab soalan-soalan kuiz dan ujian pendek berkaitan dengan mengenalpasti masalah, membaikpulih dan meningkatkan keupayaan sistem komputer. Bahan bukti : Jawapan kuiz dan ujian.

KRITERIA PENILAIAN

   
[ Kembali ke depan ]